Hvorfor blive CO2-neutral?

Klimainvesteringer viser, at firmaet er fremsynet og ansvarsbevidst

Klimainvesteringer er en vigtig del af virksomheders bæredygtighed. Hvis en virksomhed investerer i klimaet for at blive klimaneutral, vil virksomheden kunne tilfredsstille en af flere faktorer som skal til for at opnå anseelse som værende klimamæssigt bæredygtig.

At være klimamæssig bæredygtig kan med fordel anvendes i markedsføring af virksomheden i forhold til image og kommunikation. Metoderne i klimaneutralitetsmekanismen er målbare og dokumenterbare. Virksomheden kan vise, at den er en del af en global fremsynet bevægelse, hvor der tages ansvar for vores kommende generationer.

Morgendagens vindere er de firmaer, der bidrager til at afhjælpe miljø- og klimaproblemet

Overført til den enkelte virksomhed og til økonomisk tankegang omfatter bæredygtig virksomhedsdrift, at der tages hensyn til hvordan virksomheden bruger og forvalter ressourcer, hvad enten det drejer sig om miljø eller brug af energi. Vi tror, at morgendagens vindere er de selskaber, der bidrager til at afhjælpe miljø- og klimaproblemet.

De seneste årtier har været præget af en enorm forøgelse af produktionen i industrien, hvilket øger forurening og globale miljøproblemer fx drivhuseffekten. Ved at føre bæredygtig virksomhedsdrift kan virksomhederne gøre en forskel for fremtidens generationer og vise at de som firma tager et ansvar for kloden.

Klimainvesteringer bringer firmaer på forkant med fremtidige politiske krav fra FN-systemet og EU

EU har signaleret store ambitioner for reduktion af klimagasser, hvilket vil påvirke virksomheder i hele EU/EØS-området både inden for den private og offentlige sektor. Krav om reduktion af klimagasemissioner vil få konsekvenser og kræve ændringer for såvel private som offentlige virksomheder. Offentlige virksomheder vil kunne få lovfæstede krav, som vil betyde økonomiske og/eller skattemæssige konsekvenser samt drift- og ledelsesudfordringer.

I den globale kamp for at reducere klimagas emissioner vil FN-systemet være et særdeles vigtigt samlingspunkt og koordineringsorgan. Herfra vil der komme direkte politiske retningslinjer i form af internationale aftaler, der får lovmæssige konsekvenser for det lokale erhvervsliv, og som vil kontrollere en stor del af den politiske ambition i de enkelte lande og regioner. Drivhusgas- og miljøomkostninger er grænseoverskridende og overnationale styringssystemer, og de vil sandsynligvis være meget vigtige i bestræbelserne på at vende den negative tendens og udvikling som ses i dag.

Konkurrencefordele

Vores rådgivere har fokus på, hvordan virksomheder kan anvende sine klimainvesteringer og omsætte disse i konkrete markedsføringsgevinster og i PR- og markedsstrategier. Men det er ikke nok blot at investere i CO2 kvoter, virksomheden skal også have ydet en målbar indsats for at reducere klimabelastningen.

Vi er overbeviste om at miljøinvesteringer i dag er særdeles rentable for den offentlige sektor og erhvervslivet, og vi vil arbejde aktivt for at synliggøre og konkretisere dette.

Målet er, at virksomheden skal kunne udnytte effekten af sine miljøinvesteringer i forhold til brugere, kunder og markedet. Hvis den offentlige sektor og højt profilerede aktører i erhvervslivet går foran, som et godt eksempel i forhold til at løse klimaproblemerne, vil dette medføre en betydelig effekt og trække de dele af samfundet med, der ellers ikke ville have bidraget til reduktion af klimagasemissioner.

Vi forventer, at de aktører som indtager en proaktiv rolle kan opnå en konkurrencefordel og dermed bidrage til at øge virksomhedens aktieværdi.